Consumer
Produkter

Series 5000 Automatisk espressomaskin

Fem drycker, Integrerad mjölkkanna, Rostfritt stål, AquaClean EP5365/10

Felsökning

Hur kalkar jag av min Philips Automatic Espresso?

Philips espressobryggare finns i olika serier. Läs vidare för att hitta instruktionerna för din maskin.

Vilka instruktioner gäller för min Philips-espressobryggare?

Följ de instruktioner som gäller för den Philips-serie din espressobryggare tillhör.

På bilden visas följande modeller från vänster till höger:
Philips 4000, Philips 3100, Philips 3000 (inget teckenfönster), Philips 2100 Easy Cappuccino, Philips 2000 (med/utan kontrollvrede)

För espressobryggare ur serierna Philips 3000 och Philips 2100 Easy Cappuccino finns hjälpfilmer på engelska.

Bilder på kaffemaskinmodeller

Serierna Philips 4000 och 3100, maskiner med teckenfönster; instruktioner för avkalkning

De här Philips-espressobryggarna har ett teckenfönster.

1) Gå till MENU och välj Start Calc Clean (Starta avkalkning).

2) Tryck på knappen CAPPUCCINO för att välja avkalkning.

3) Maskinen påminner dig om att sätta in mjölkkannan som har fyllts med vatten samt dra ut mjölkkannans rör till höger.

4) Symbolen för avkalkning visas i teckenfönstret.

5) Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.

6) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till CALC CLEAN-linjen.

7) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

8) Ställ en skål under mjölkkannans rör och urtappningspipen för kaffe.

9) Tryck på knappen CAPPUCCINO för att starta avkalkningen.

10) Maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Stapeln i teckenfönstret visar förloppet. Detta tar ungefär 20 minuter.

Obs! Avkalkningen kan pausas genom att trycka på knappen ESPRESSO. Om du vill återuppta trycker du på knappen CAPPUCCINO igen.

11) När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut visas symbolen för tom vattentank i teckenfönstret.

12) Skölj vattentanken, fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Symbolen för starta sköljning visas i teckenfönstret.

13) Fyll mjölkkannan med vatten upp till MIN-nivån och sätt in den i maskinen.

14) Dra ut mjölkkannans rör till höger.

15) Sätt tillbaka skålen.

16) Tryck på knappen CAPPUCCINO. Maskinen påbörjar då sköljningen.

17) När symbolen AVKALKNING OK visas i teckenfönstret har sköljningen slutförts.

Obs! Om symbolen VATTENTANK visas i teckenfönstret i stället för symbolen AVKALKNING OK har du inte fyllt upp vattentanken ända till MAX-nivån. Fyll på vattentanken till MAX-nivån och genomför ytterligare en sköljning. Upprepa steg 12-17 tills symbolen AVKALKNING OK visas. Du kan behöva göra detta flera gånger innan klar-symbolen visas.

18) Tryck på knappen CAPPUCCINO för att avsluta.

19) Maskinen värmer upp och genomför den automatiska sköljningscykeln.

20) Maskinen är klar att användas.

Philips 3000-serien, maskiner utan teckenfönster; instruktioner för avkalkning

1) Töm droppbrickan och sumplådan.

2) Ta bort den klassiska mjölkskummaren/automatiska mjölkskummaren från ång-/varmvattensröret. För espressomaskiner som har ett varmvattensrör sätter du i detta.

3) Ta bort det extra vattenfiltret (INTENZA+) från vattentanken (valfritt).

4) Häll hela flaskan med Saeco avkalkningslösning i vattentanken.

5) Fyll på vattentanken med rent kranvatten till CALC CLEAN-linjen.

6) Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

7) Placera en skål under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen.

8) Håll knappen CALC CLEAN nedtryckt i minst tre sekunder för att starta avkalkningen. Knappen ESPRESSO börjar lysa med ett fast sken och knappen CALC CLEAN blinkar under hela cykeln.

9) Avkalkningslampan börjar lysa med ett fast sken och maskinen börjar mata avkalkningslösningen med jämna mellanrum. Detta tar ungefär 20 minuter.

Obs! Du kan pausa avkalkningen genom att trycka på knappen ESPRESSO. Om du vill återuppta trycker du på knappen ESPRESSO igen.

10) När blandningen av avkalkningslösning och vatten har tagit slut lyser lampan för inget vatten med ett fast sken.

11) Skölj vattentanken, fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den. Lampan för sköljningscykeln lyser med ett fast sken.

12) Sätt tillbaka skålen.

13) När knappen ESPRESSO blinkar trycker du på den för att starta sköljningen.

14) När sköljningscykeln är avslutad släcks knappen CALC CLEAN.

Obs! Om symbolen för tom vattentank visas i teckenfönstret och knappen CALC CLEAN inte slocknar upprepar du steg 11‒13 tills knappen CALC CLEAN släcks.

15) Maskinen värms upp och utför en automatisk sköljningscykel. Knapparna ESPRESSO och COFFEE blinkar samtidigt.

16) Ta bort droppbrickan, skölj den och sätt tillbaka den.

17) Maskinen är klar att användas.

Play Pause

Philips 2100 Easy Cappuccino-serien; instruktioner för avkalkning

1) Stäng av maskinen.

Obs! Om du inte stänger av bryggaren kan du inte påbörja avkalkningen.

2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den. Ta bort den automatiska mjölkskummaren (i förekommande fall).

3) Töm vattentanken och ta bort Intenza-vattenfiltret (i förekommande fall).

4) Häll hela flaskan med Philips/Saeco-avkalkningslösning i vattentanken.

5) Tillsätt vatten till avkalkningslösningen i vattentanken upp till MAX-nivåmarkeringen.

6) Kontrollera att inställningsvredet är inställt på ikonen KAFFEBÖNA.

7) Placera en skål under ång-/varmvattensröret och urtappningspipen.

8) Se till att maskinen är avstängd. Håll knapparna ESPRESSO och CAPPUCCINO intryckta samtidigt i cirka fem sekunder. Den orangea avkalkningslampan blinkar långsamt under hela avkalkningscykeln.

9) Vrid kontrollvredet till varmvattenikonen och brygg varmt vatten. Låt varmvattnet rinna ut ur varmvatten- /ångröret i 10 sekunder.

10) Vrid tillbaka inställningsvredet till ikonen EN BÖNA. Vänta i cirka en minut och låt avkalkningslösningen verka.

11) Tryck på knappen ESPRESSO för att brygga en kopp espresso. Vänta i cirka en minut och låt avkalkningslösningen verka.

Obs! Under avkalkningsprocessen fungerar inte kaffemalningsfunktionen. Om du trycker på espressoknappen kommer bara vatten att rinna ut från maskinen.

12) Upprepa steg 10‒11 tills lampan för inget vatten lyser med ett fast sken.

13) Ta bort vattentanken från maskinen och skölj den.

14) Fyll vattentanken med rent kranvatten upp till MAX-nivåmarkeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

15) Töm den stora skålen och sätt tillbaka den på droppbrickan under varmvatten-/ångröret.

16) Tryck på knappen ESPRESSO och brygg en kopp espresso. Upprepa detta två gånger.

17) Vrid inställningsvredet till varmvattenikonen.

18) Låt det varma vattnet rinna ut ur varmvatten-/ångröret tills lampan för inget vatten lyser med ett fast sken.

19) Ta bort droppbrickan, skölj den och sätt tillbaka den.

20) Sätt tillbaka den automatiska mjölkskummaren.

21) Ta bort vattentanken och skölj ur den.

22) Fyll vattentanken med rent kranvatten upp till MAX-nivåmarkeringen. Sätt tillbaka vattenbehållaren i maskinen.

23) Stäng av maskinen genom att trycka på ON/OFF-knappen. När du slår på bryggaren igen är den återigen klar för användning.

Play Pause

Philips 2000-serien med kontrollvrede; instruktioner för avkalkning

1) Stäng av maskinen.

2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

3) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.

4) Ställ en stor behållare under ång-/vattenröret.

5) Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.

6) Håll knapparna ESPRESSO och COFFEE intryckta samtidigt i fem sekunder. Maskinen tappar ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret. Detta tar ca 5 minuter. Den orangefärgade avkalkningslampan börjar att blinka långsamt och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.

7) När den gröna lampan för två koppar lyser med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Efter ca 1 minut börjar maskinen att tappa ut i flera omgångar med intervall på en minut via varmvatten-/ångröret tills vattentanken är tom. Detta tar ungefär 15 minuter.

8) När den gröna lampan för två koppar blinkar långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Lampan för två koppar släcks och den röda lampan för inget vatten börjar lysa med ett fast sken.

9) Ta bort och töm behållaren och droppbrickan och sätt tillbaka dem.

10) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.

11) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen genomför en kort förberedelse av kretsen. Den orangefärgade avkalkningslampan blinkar dubbelt under hela sköljningen.

12) När den gröna lampan för två koppar börjar blinka långsamt vrider du kontrollvredet till mittläget BÖNA. Maskinen tappar ut vatten internt i droppbrickan. Den tappar inte ut via varmvatten-/ångröret.

13) När den gröna lampan för två koppar börjar lysa med ett fast sken vrider du kontrollvredet till läget VARMVATTEN. Maskinen tappar nu ut från ång-/vattenröret.

14) När sköljningen har slutförts släcks den orangea lampan för avkalkning och utropsteckenlampan börjar blinka. Vrid kontrollvredet till mittläget BÖNA.

15) Den gröna standbylampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.

16) Maskinen är klar att användas.

Philips 2000-serien utan kontrollvrede; instruktioner för avkalkning

1) Stäng av maskinen.

2) Töm droppbrickan och sätt tillbaka den.

3) Töm vattentanken och häll all Philips/Saeco-avkalkningslösning i den. Fyll den med rent vatten till MAX-nivån och sätt tillbaka den.

4) Ställ en stor behållare under urtappningspipen för kaffe.

5) Håll knappen ESPRESSO intryckt i fem sekunder. Den orangea lampan för avkalkning börjar blinka långsamt, och fortsätter att blinka under hela avkalkningen.

6) Maskinen tappar ut avkalkningslösningen i flera omgångar med intervall på en minut genom urtappningspipen för kaffe tills vattentanken är tom. Detta tar ungefär 20 minuter.

7) När den röda lampan för inget vatten tänds tar du bort och tömmer behållaren och droppbrickan och sätter tillbaka dem.

8) Ta bort vattentanken, skölj den och fyll den till MAX-nivån med rent vatten. Sätt tillbaka den i maskinen.

9) Maskinen börjar tappa ut vatten genom urtappningspipen för kaffe. Den orangea lampan för avkalkning blinkar dubbelt så fort under hela sköljningen.

10) När sköljningen har slutförts släcks den orangea avkalkningslampan och den gröna standbylampan börjar blinka. Maskinen värmer upp och genomför en automatisk sköljcykel.

11) Maskinen är klar att användas.

Informationen på den här sidan gäller för följande modeller: EP5365/10 , EP5360/10 , EP5361/10 , EP3550/00 , EP4051/10 , EP4050/10 , EP4010/00 , HD8650/91 , HD8652/51 , HD8829/01 , HD8827/01 , HD8834/01 , HD8831/01 , HD8821/01 , HD8847/01 , HD8824/01 , HD8650/01 , HD8651/01 , CA6700/00 , CA6701/00 . mer mindre

Är detta inte det du söker efter?

Har vi besvarat din fråga?

Om inte, kontakta oss.