1
TV

Munhälsa och  livskvalitet  

Munhälsa och livskvalitet

 

Idag har vi belägg för att god munhälsa inte bara främjar munnen och tänderna utan påverkar hela kroppen och därmed vår livskvalitet, devisen ”Munnen är kroppens spegel” är idag ytterst påtaglig. Idag har samband påvisats mellan dålig eller otillräcklig munhygien och några av våra vanliga livshotande sjukdomar.

Bakteriella placket/orala biofilmen

 

Bakterierna finns normalt i saliven. Bakterier fastnar och växer på tandytor och samarbetar sinsemellan till en sammanhängande bakteriekolonier den orala biofilmen. Det är en kombination av mer än ca 750 olika bakteriearter av vilka många inte är klassificerade. En del av bakterierna orsakar hål i tänderna andra utgör orsaken till inflammation i tandköttet och tandlossning. På tandytorna nära tandköttskanten kan de växa till ett antal som överstiger hundratals miljoner bakterier. Vissa av dessa kan ta sig in i vävnaderna där de kan åstadkomma skada även om de flesta oskadliggöras av vårt immunförsvar. Antalet bakterier kan emellertid vid dålig munhygien öka till det tiodubbla. Vid mycket dålig munhygien och inflammation i tandköttet kan vissa gramnegativa bakterier tränga in i vävnaderna och i blodbanorna åstadkomma en bakterieinfektion.

Bakteriella placket/orala biofilmen

Gingivit - tandköttsinflammation

 

Vid ökad bakterieväxt på tänderna sker en reaktion i tandköttet som blir inflammerat, rodnat och lättblödande. Tandköttsvävnaden luckras upp vilket gör att bakterier lättare kan tränga ned i underliggande vävnader och komma in i blodomloppet. Det finns stor risk att bakterier på detta sätt kan sprida sig i kroppen. Den vanligaste orsaken till bakterieförekomst i blodet är utströmning av bakterier från munhålan. När det dentala placket borstas bort från tandytorna läker inflammationen ut. Förbättras inte munhygien ökar bakteriemängden och tandköttsinflammationen förvärras.

Parodontit - tandlossning

 

Parodontit är en infektionssjukdom som drabbar tandens stödjevävnader vilket gör att tanden förlorar sitt fäste i käkbenet. Parodontal sjukdom initieras av en biofilm av bakterier på tänderna, vilket framkallar ett immun-inflammatorisk svar i omkringliggande vävnader. Den låggradiga och långvariga inflammation som parodontiten utgör kan hos vissa mer känsliga individer utlösa ett kraftigt inflammationssvar i vävnaderna som resulterar i en allmän inflammation i kroppen. Då vävnaden runt tanden förstörs läcker såväl bakterier som inflammationsämnen ut i blodet och sprids till andra vävnader i kroppen. Kvarstår den bakteriella belastningen under längre tid kan den medverka till förloppet av vissa sjukdomar där kronisk inflammation är en viktig faktor. Kronisk inflammation är en viktig orsak till många systemsjukdomar som exempelvis parodontit, hjärtkärlsjukdomar, olika former av cancer och vissa sjukdomar i magtarmkanalen. Hjärtkärlsjukdom och cancer är vanliga dödsorsaker. Ungefär 20% av samtliga cancerfall härleds till kroniska inflammationer. Parodontit drabbar över 20 % av den vuxna befolkningen. Rökare löper större risk att drabbas av tandlossning. Parodontit är en av de mest förekommande kroniska infektionerna bland mänskligheten. Inflammation i de parodontala vävnaderna drabbar upp till 90 % av världens befolkning.

Munhygien

 

En god munhygien och förebyggande tandvård är av allra största betydelse för värt välbefinnande. Idag finns hjälpmedel och redskap för att underlätta egenvården. Redskap utformade och anpassade för att nå till olika tandytor, tandborstar designade med högteknologiska lösningar för att den enskilde skall kunna uppnå en så god tandhälsa som möjligt, rena tänder. Tandens ytor som vetter in mot mellanrummet är svåra att rengöra, här startar ofta både inflammation i tandköttet och karies, använ borstar som är utformade att nå mellanrummet. Tänk även på hur ofta och vad du äter.

Glöm inte att byta tandborste ofta och använd fluortandkräm. Besök din tandhygienist eller tandläkare för råd och för att kontrollera att det blir rent när du borstar.

 

I de nationella riktlinjerna för vuxentandvård framhåller Socialstyrelsen vikten av vår egen medverkan när det gäller både hälsofrämjande, sjukdomsförebyggande och behandlande åtgärder.

(Tips till läsaren)

Tips till läsaren

 

Vill du själv minimera risken att bakterier och produkter från inflammationen sprids från tandköttsfickor ut i kroppens blodomlopp, då är det viktigt att du genom noggrann munhygien förhindrar att inflammation i tandköttet uppstår. Det tar längre tid än vad man kan föreställa sig att borsta tänderna riktigt rena.

Genom att:

 

Var noggrann när du utför din munhygien, rengör tändernas alla ytor

Kontrollera att du har borstat rent, använd färgtabletter

Var uppmärksam på rodnat eller blödande tandkött

Birgitta Söder

Professor em.

Karolinska Institutet

  • Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och forskning på kvinnor

    Philips Sonicare: Borsta för hjärtat - Munhälsa och forskning på kvinnor

  • Philips Sonicare: Borsta för hjärtat – sambandet mellan munhälsa och hjärthälsa

    Philips Sonicare: Borsta för hjärtat – sambandet mellan munhälsa och hjärthälsa