Svenskar saknar kunskap om uppkopplade vårdlösningar – viktigt att åtgärda detta för att kunna lösa framtidens utmaningar på hälso- och sjukvårdsområdet

juni 13, 2016

Stockholm – Royal Philips (NYSE: PHG; AEX: PHIA) har i dag publicerat den första svenska utgåvan av The Future Health Index, en färsk studie som bygger på en granskning av 13 länder där man tittat på hur redo patienterna och vårdsystemet är för lösningarna på framtidens hälsoproblem. Sverige hamnar på sjunde plats i en jämförelse mellan de 13 länderna.

 

Tillgången till vård, integrering av vårdsystemet och införande av ny uppkopplad vårdteknik – det är de viktigaste faktorerna i Future Health Index och granskningen av hur redo olika länder är att införa ett mer uppkopplat och integrerat vårdsystem som kan ge patienterna bättre vård och högre livskvalitet, och samtidigt minska påfrestningen på offentliga vårdbudgetar.

Med uppkopplad vårdteknik går det att dela information mellan alla delar av vårdapparaten och mellan läkare, sjuksköterskor, patienter, sjukhus, specialister och myndigheter. Tekniken kan bestå till exempel i programvara som möjliggör säker kommunikation mellan läkare och sjukhus eller i en klocka som mäter användarens puls.

 

Sverige placerar sig i mitten om man väger samman alla faktorer som Future Health Index mäter, men indexet visar också att det finns flera faktorer som Sverige skulle kunna åtgärda för att bli mer redo för ett uppkopplat vårdsystem.

 

Bara 11 procent av patienterna har kunskap om uppkopplade vårdlösningar, till exempel utrustning för patientövervakning i hemmet och digital dataöverföring mellan patienter och vårdpersonal som skulle kunna förbättra både vården och det förebyggande hälsoarbetet. Även bland läkare och annan vårdpersonal är andelen överraskande låg: bara 26 procent säger sig ha kunskap om dessa tekniska lösningar.

 

”Vi är förvånade över att bara en minoritet av patienterna känner till teknik för uppkopplad vård, och jag tror att svenska myndigheter, organisationer och företag har en stor uppgift framför sig med att hantera den här frågan och komma fram till hur vi kan förbereda patienterna och vårdsystemet på de omvälvande förändringar som digitaliseringen kommer att medföra i en mycket nära framtid”, säger Johan Folkunger, Sverigechef på Philips Health Systems.

 

”I dag finns ett stort glapp mellan patienternas beteende och vårdpersonalens förväntningar när det gäller registreringen av hälsodata. En majoritet av läkare, sjuksköterskor och annan vårdpersonal tycker att det är värdefullt för patienterna att registrera data som vikt, matintag och fysisk aktivitet. Men trots det uppgav bara 26 procent av patienterna att de ofta eller alltid registrerar sin träning och endast 32 procent att de registrerar sin vikt. Vi måste undersöka olika program och kampanjer för att förändra patienternas beteende om Sverige ska kunna gynnas av de möjligheter som digitaliserad och uppkopplad vård erbjuder framöver.”

 

Det finns också potential för att förbättra delningen av data. Tre av fem patienter (60 procent) tror att data som hämtas från uppkopplade system i vården oftast eller alltid är korrekta, och både patienter och vårdpersonal anser att uppkopplade system spelar en viktig roll för att förbättra vården, i synnerhet behandlingen (70 procent av patienterna och 67 procent av vårdpersonalen) och diagnostiseringen av sjukdomar (67 procent av patienterna och 61 procent av vårdpersonalen).

Lovande framtid för integrerad vård

 

Future Health Index visar samtidigt att det finns en stor potential i ett mer integrerat vårdsystem där alla delar (vårdpersonal, patienter, sjukhus, försäkringsbolag och myndigheter) samarbetar för att samordna vården effektivt genom att dela data och hantera behandlingsplaner i samverkan.

 

”Patienterna skulle kunna ha fördelar av en integration, eftersom 81 procent uppger att de har fått lämna samma uppgifter till flera läkare. Nästan 80 procent av patienterna anser att det är viktigt att Sveriges vårdsystem integreras", säger Johan Folkunger.

 

Det är en uppfattning som delas av vårdpersonalen, där hela nio av tio (89%) menar att integrerade vårdsystem kan påverka svenskarnas hälsa positivt.

 

Men trots att detta ses som viktigt är byråkratin i vårdsystemet ett av de främsta hindren för en mer samordnad vård enligt en majoritet av vårdpersonalen (72 procent) och tre femtedelar av patienterna (59 procent).

 

"Jag anser att vi borde ta vara på den här potentialen och identifiera projekt och policyer som möjliggör ett mer integrerat vårdsystem”, säger Johan Folkunger.

Han ser potential både i en ökad användning av digital teknik i kontakten mellan patienter och vårdpersonal och i skapandet av ett integrerat vårdsystem som delar information och ger patienterna en så användarvänlig upplevelse som möjligt.

Behov av mätdata på dagordningen

 

Resultaten från Future Health Index är även relevanta för den aktuella diskussionen om hur man ska förbättra inte bara vårdkvaliteten utan också livskvaliteten för patienterna.

 

Sara Riggare är doktorand vid Karolinska Institutet och en ofta anlitad talare som har diagnosen Parkinsons sjukdom.

 

”Jag vet av egen erfarenhet att det går att uppnå stora förbättringar med hjälp av egenmätningar och det som brukar kallas det kvantifierade jaget, där man registrerar ett antal biometriska data”, säger hon. ”Men precis som Future Health Index visar, är det här väldigt ovanligt bland patienterna – trots att vårdpersonalen i mycket stor utsträckning är eniga om att det är värdefullt. Det är inte så lätt att registrera data själv, och verkligt användbart blir det först när behoven hos alla intressenter tas med. Vi i Sverige måste börja diskutera hur vi ska se till att verktygen som utvecklas för vårdsammanhang gör det möjligt för patienterna att själva registrera och hantera sina hälsodata, och hur de på ett säkert och konstruktivt sätt ska kunna dela dessa data med vårdgivare eller andra aktörer om de vill.”

En lösning för att stimulera nya, innovativa samarbeten om datahantering mellan patienter och vårdpersonal skulle enligt Sara Riggare kunna vara att inrätta offentliga program där alla intressenter (myndigheter, vårdgivare, forskare, patienter och patientorganisationer) gemensamt utarbetar riktlinjer för datastrategier.

Se patienterna som kunder också

 

Future Health Index visar även att bara omkring hälften av patienterna och vårdpersonalen (53 respektive 46 procent) känner att vårdsystemet svarar mot patienternas behov i dag. För att de siffrorna ska kunna förbättras i framtiden anser 69 procent av patienterna och 73 procent av vårdpersonalen att hela spektrumet av hälso- och sjukvård – från en sund livsstil och förebyggande åtgärder till diagnostisering, tillgång till behandling och vård i hemmet – måste prioriteras högre av det offentliga.

 

”Genom att förbättra patienternas tillgång till vård kan vi flytta konsultationer från slutenvården till primärvården och på så vis minska belastningen på viktiga resurser, samtidigt som läkarna blir mer tillgängliga för patienterna. På så sätt kan vi åstadkomma ett paradigmskifte och ägna oss mer åt att förebygga och mindre åt att behandla, se till att patienterna inte ens behöver komma till sjukhusen och erbjuda dem ett mer sömlöst system som spänner över hela vårdspektrumet”, avslutar Johan Folkunger.

 

The Future Health Index finns i sin helhet här: www.futurehealthindex.com

För mer information, kontakta:

Lina Faye

Philips Nordic

Tfn: +46 708 32 21 37

E-mail: Lina.Faye@philips.com

Om Future Health Index

I samarbete med ett externt internationellt marknadsundersökningsföretag genomfördes en enkät under perioden 24 februari till 8 april 2016 i 13 länder (Australien, Brasilien, Frankrike, Förenade Arabemiraten, Kina, Japan, Nederländerna, Singapore, Storbritannien, Sydafrika, Sverige, Tyskland och USA) på deras officiella språk. I Sverige deltog 2 013 patienter och 202 vårdanställda. Med en konfidensnivå på 95 procent var felmarginalen för samtliga länder +/- 2,2 procentenheter för patientpopulationen och +/- 6,9 procentenheter för vårdpersonalspopulationen.

Om Royal Philips

Royal Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA) är ett ledande företag med högteknologiska produkter och tjänster inom hälsa och sjukvård. Fokus är att förbättra människors hälsa och att möjliggöra bättre resultat för hela hälsokedjan från en sund livsstil och förebyggande, till diagnos, behandling och vård i hemmet. Philips avancerade teknik i kombination med kliniska kompetens såväl som konsumentinsikter gör det möjligt att leverera integrerade helhetslösningar. Philips är ledande inom bilddiagnostik, behandling via avancerad bildvisualisering, patientmonitorering, e-hälsa och informationsteknologi, såväl som inom personlig hälsa och vård i hemmet. Philips, med huvudkontor i Holland, hade 2015 en försäljning på 16,8 miljarder euro inom sin hälsoteknikportfölj och cirka 69 000 anställda med försäljning och tjänster i mer än 100 länder. Nyheter från Philips återfinns på www.philips.se/press.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.