Donerad bröstmjölk räddar liv

Varför projektet “Donera bröstmjölk”?


Genom detta projekt, inom ramen för socialt ansvar (Corporate Social Responsability), har Philips som ambition att genom Svenska Prematurförbundet bidra till en ökad kännedom om bröstmjölksdonation inte bara genom en ökad tillgång av bröstmjölk utan också genom direkt finansiering av forskning inom svensk neonatalmedicinsk sjukvård.

 

Philips anser att omvårdnadsforskning med inriktning på neonatalvård med hög vetenskaplig kvalitet som är till gagn för barn och deras familjer är ett mycket viktigt område som Philips gärna stöttar för en ökad klinisk utveckling.

Socialstyrelsens riktlinjer för amning


Fakta

 

  • Sverige har ställt sig bakom WHO:s rekommendation om exklusiv amning i sex månader och därefter fortsatt amning med tilläggskost under barnets första levnadsår eller så länge föräldrar och barn vill.
  • Exklusiv amning i sex månader är svår att uppnå även för länder med hög amningsfrekvens. I Sverige uppfyllde 15 procent rekommendationen år 2013. Följaktligen börjar flertalet föräldrar ge barnet tilläggskost innan sex månaders ålder.
  • Enligt Livsmedelsverket är det ingen nackdel att ge små smakprov av mat till barn efter fyra månaders ålder samtidigt som barnet ammas.
 
Amningen har en skyddande effekt då bröstmjölken innehåller ämnen som stimulerar barnets immunförsvar. Bröstmjölken skyddar även mot inflammationer, diarré, småbarnsastma, fetma och diabetes.” (Källa: Socialstyrelsen okt. 2015).

Bakgrund mjölkdonation


”Bröstmjölk (BM) är förstahandsval vid uppfödning av nyfödda barn och har en lång tradition i Sverige och i Norden, medan i andra länder har modermjölksersättningar fått en större användning. Man har också sett en ökad användning av egen bröstmjölk om det finns en bröstmjölksbank i anslutning till en neonatalavdelning. Tillgången på bankmjölk i Sverige är idag begränsad. En dominerande del av den bankmjölk som finns i Sverige används till underburna barn.

År 2001 skapades ett nätverk kallat Milknet med representanter för neonatalvården i Sverige (dietister, barnsköterskor, sjuksköterskor och läkare). Syftet med dessa möten är att bibehålla och förbättra tillgången på bröstmjölk och bankmjölk samt utbyta erfarenheter om bröstmjölkshantering och uppfödning av nyfödda barn baserad på bröstmjölk. I Europa finns sedan 2010 en förening som utgörs av representanter för humana bröstmjölksbanker, EMBA, European Milk Bank Association, www.europeanmilkbanking.com. Den första styrelsen har utgjorts av 9 europeiska länder”.

 

Källa; Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatal-vården i Sverige

2016-04-01, Milknet version 3.0

 

Målgrupper för bankmjölksanvändning

Donerad bröstmjölk används framför allt till för tidigt födda barn under de första levnadsdygnen tills moderns egen mjölkproduktion kommit igång, och senare under prematurperioden om modern inte har tillräckliga mängder av egen mjölk, alternativt av någon anledning inte kan lämna bröstmjölk. I Sverige sker all hantering av BMd inom neo-natalvården”.

 

Källa;

Riktlinjer för bröstmjölkshantering inom neonatal-vården i Sverige

2016-04-01, Milknet version 3.0

 

Låg kännedom om mjölkdonation

 

Philips och Svenska Prematurförbundets ambition är att detta projekt ska ha en långsiktig positiv påverkan på mjölkdonation i Sverige. En nyligen gjord undersökning bland 1000 mammor som Philips låtit TNS Sifo göra under 2015, visar att endast 3 % av de tillfrågade mammorna har donerat bröstmjölk. Samtidigt visar samma undersökning att 50 % av de tillfrågade skulle vilja donera bröstmjölk. Om vi kan öka donationen av bröstmjölk och därmed säkerställa tillgången till mjölk, bidrar vi till en stabil, säker och hälsosam start i livet för de 11 000 barn som vårdas på en neonatalavdelning i Sverige. Projektet är nationellt och totalt finns 28 modersmjölkbanker i de olika landstingen.

You are about to visit a Philips global content page

Continue

You are about to visit a Philips global content page

Continue

Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.