1
0

Kundvagn

Just nu finns det inga artiklar i kundvagnen.

  Philips produktgaranti

  För att läsa mer om våra garantivillkor, välj mellan kategorierna nedan. 

  Garantivillkor för Personvård, Produkter för föräldrar och barn, Hushållsprodukter samt Hälsa

  Personlig vård

  Garantivillkor för Personvård, Produkter för föräldrar och barn, Hushållsprodukter samt Hälsa

  Alla Philips produkter är utformade och tillverkade efter högt satta standarder och har god prestanda samt är enkla att använda och installera. Om du skulle stöta på några problem när du installerar eller använder produkten rekommenderar vi att du först läser bruksanvisningen eller informationen på supportsidan på den här webbplatsen.

   

  Om produkten skulle visa sig vara defekt kommer Philips att reparera eller byta ut produkten i enlighet med garantivillkoren som kommer med produkten.

   

  Reparation under och efter garantiperioden kan fås i alla länder där produkten distribueras av Philips. I länder där produkten inte distribueras av Philips, utförs service av den nationella Philipsorganisationen. Vissa förseningar kan därvidlag uppstå, om reservdelar inte finns omedelbart tillgängliga. Kontakta din återförsäljare eller ett auktoriserat Philips serviceombud för service. Kontakta kundtjänst i ditt land om du vill ha mer information eller om du får problem med att få service.

   

  Denna internationella garanti påverkar inte dina lagstadgade rättigheter som kund eller dina rättigheter gentemot säljaren vid inköp..

  Garantiperiod

  Garantin för produktkategorierna som nämns ovan, gäller i 2 år från inköpsdatum. Om inte annat anges i bruksanvisningen.

  Vad omfattas av garantin?

  Philips garanti gäller för:

  • Produkter som har köpts från en auktoriserad Philips återförsäljare.

  • För den person som kan visa upp en originalfaktura eller ett kvitto där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges.

   

  Garantin börjar gälla den dag du köper produkten från en auktoriserad återförsäljare och upphör att gälla efter den garantiperiod som anges i tabellen nedan. Om defekter som beror på produktionsfel från fabrik uppstår under garantiperioden kommer Philips att reparera eller byta ut produkten utan kostnad. Vid byte av produkt gäller originalproduktens inköpsdatum som startdatum för garantin. Philips garanti gäller endast om produkten har hanterats korrekt för avsett ändamål och i enlighet med bruksanvisningen.

  Vad omfattas inte av garantin?

  Garantin omfattar inte förluster som har uppstått som följd av felet, inklusive men inte begränsat till dataförluster eller förlorade affärer. 

   

  Philips garanti gäller inte:

  • om inköpshandlingarna har ändrats på något sätt eller är oläsliga om modell- och/eller serienumret (om sådant finns) har ändrats, tagits bort eller är oläsligt

  • produkter och/eller produktdelar som utsätts för slitage, och som kan anses vara konsumtionsdelar till sin natur, eller som består av glas.

  • om ett fel har uppstått p.g.a. felaktig användning, omgivningsförhållanden, undermåligt underhåll (t.ex. igenkalkade delar) eller om ändringar eller reparationer har utförts av personer som inte är auktoriserade av Philips.

  • Om användaren inte följt alla anvisningar i bruksanvisningen och inte avstått från åtgärder eller användningsområden som beskrivs som icke önskvärda eller som det varnas mot. 

  • om produkten används för kommersiella ändamål 

  • om defekten har orsakats av ansluten kringutrustning, annan utrustning eller tillbehör som inte rekommenderas av Philips

  • om skadan har orsakats av en olycka, inklusive men inte begränsat till blixtnedslag, onormal spänning, vatten eller eld, naturkatastrofer eller transportolyckor skador som orsakats av djur

  • om produkten inte fungerar korrekt för att den inte ursprungligen designats, tillverkats, godkänts och/eller auktoriserats för det land där du använder den.

  Defekt produkt?

  Om du har frågor eller funderingar rekommenderar vi att du läser och följer bruksanvisningen noggrant eller söker efter ytterligare information på supportsidorna på denna webbplats, innan du kontaktar Philips eller din återförsäljare. Om du vill rapportera ett problem med produkten och få service kontaktar du Philips kundtjänst eller din återförsäljare. Kontaktuppgifter till Philips finns på denna webbplats.

   

  För att vi ska kunna hjälpa dig så effektivt som möjligt bör du ha följande information tillgänglig när du kontaktar Philips:

  • Originalfakturan eller kvittot, där inköpsdatum, återförsäljarens namn och produktens modellnummer anges.

  • Produktens serienummer om ett sådant finns (alla Philips-produkter har inte serienummer).

  • Modellnumret och serienumret anges normalt sätt i batteriluckor eller på produktens baksida eller undersida.

  Fungerar inte din produkt som den ska? Hitta lösningen här. Ange modellnummer.

  Var kan jag hitta modellnumret?
  Leta upp produktnumret
  Var finns produktnumret?
  Berätta lite om din produkt så visar vi dig var du hittar produktnumret.
  Om du har produkten nära tillhands väljer du dess produktgrupp och produktkategori nedan.
  Var produktnumren finns på våra enheter

  Supportsida

  Support för Philips-produkter

  Garantipolicy för Philips TV, bildskärmar, telefoner, projektorer, ljud-, video, fax-, och dikteringsprodukter och mobila tillbehör till bil och lampor

  Garanti för varumärkeslicensinnehavare

  Garantipolicy för Philips TV, bildskärmar, telefoner, projektorer, ljud-, video, fax-, och dikteringsprodukter och mobila tillbehör till bil och lampor

  Philips produkter är utformade och tillverkade enligt de högsta standarderna och ger högkvalitativa prestanda, är lätta att använda och enkla att installera. Om du upplever några svårigheter när du använder din produkt rekommenderar vi att du först läser användarhandboken eller informationen i supportavsnittet på den här webbplatsen där du (beroende på produkttyp) kan hitta en nedladdningsbar användarhandbok, vanliga frågor, instruktionsvideor eller ett supportforum.

   

  Om det mot förmodan skulle vara något fel på produkten ser Philips till att din Philips-produkt får service kostnadsfritt om du informerar oss om felet inom garantiperioden, förutsatt att produkten användes i enlighet med användarhandboken (t.ex. i avsedd miljö). För vissa produktkategorier är det ett partnerföretag till Philips som ansvarar för produktgarantin. Kontrollera dokumentationen som medföljde produkten.

   

  Om du vill ha service av produkten i Sverige men köpte produkten utomlands strävar Philips efter att produkten ska servas enligt de garantivillkor som gäller i det land där du köpte produkten.

   

  Det här dokumentet gäller enbart konsumentprodukter. För produkter för professionell användning gäller garantivillkoren för försäljnings- eller inköpsavtalet.

  Garantivillkor

  Garantiperioden startar från och med inköpsdatumet i enlighet med inköpsbeviset och upphör att gälla i slutet av perioden som anges i avsnittet ”Garantiperiod” nedan. Om du behöver service men har tappat bort inköpsbeviset eller om återförsäljaren är okänd för Philips (t.ex. en säljare på en auktionsplats online) anses garantiperioden ha startat tre månader efter tillverkningsdatumet som anges på produkten eller som kan härledas från serienumret. Om du behöver service för produkter utan produktionsdatum eller serienummer på produkten krävs ett giltigt inköpsbevis.

   

  Om reparation inte är möjligt eller kommersiellt genomförbart kan Philips ersätta produkten med en ny eller renoverad produkt med liknande funktioner. Efter en reparation, uppgradering av fast programvara eller ett byte fortsätter garantiperioden från det ursprungliga inköpsdatumet.

  Vad ingår inte?

  Garantin täcker inte följdskador (inklusive men inte begränsat till dataförlust eller inkomstbortfall), inte heller kompensation för aktiviteter som du utfört själv, exempelvis regelbundet underhåll, installation av uppdateringar av fast programvara eller sparande eller återställande av data.

   

  Garantin exkluderar eller gäller inte

  • om inköpsbeviset har ändrats på något sätt eller gjorts oläsligt

  • om modellnumret, serienumret eller koden för produktionsdatumet har ändrats, tagits bort eller gjorts oläslig

  • om reparationer eller produktmodifikationer har genomförts av icke-auktoriserade serviceorganisationer eller personer

  • om defekten är ett resultat av överdriven användning utanför det avsedda syftet, t.ex. oavbruten användning i en kommersiell miljö.

  • om felet orsakas av missbruk av produkten eller av miljöförhållanden som inte överensstämmer med användarhandboken för produkten

  • om felet beror på att annan kringutrustning, extrautrustning eller andra tillbehör än de som rekommenderas i användarhandboken har anslutits

  • om enheten har skadats av, inklusive men inte begränsat till, djur, blixtnedslag, onormal spänning, brand, naturkatastrof, transport eller vatten (om det inte uttryckligen anges i användarhandboken att produkten kan sköljas)

  • för normalt slitage eller utbyte av förbrukningsartiklar (t.ex. dammsugarpåsar eller filterpatroner)

  • om produkten inte fungerar ordentligt eftersom den inte ursprungligen utformades, tillverkades eller godkändes för användning i det land där du använder produkten, vilket kan inträffa när du importerade produkten

  • om produkten inte fungerar ordentligt på grund av problem med åtkomst eller anslutning till tjänsteleverantörer, exempelvis avbrott i åtkomstnätverk (t.ex. kabel-TV, satellit eller internet), fel på abonnentens eller sändarens/motpartens anslutning, fel på lokala nätverk (kablar, filserver, användarens anslutning) och fel i överföringsnätverket (störningar, kryptering, övriga fel eller dålig nätverkskvalitet)

  • för tredjepartsanvändning på eller med dina produkter.

  Behöver du service?

  För att du ska undvika onödigt besvär rekommenderar vi att du läser användarhandboken noggrant eller läser supportavsnittet på den här webbplatsen innan du kontaktar återförsäljaren eller Philips. Om du behöver service inom garantiperioden ber vi dig kontakta kundtjänst via en av kontaktmetoderna som anges på den här webbplatsen. Om produkten inte längre omfattas av garantin kan du i vissa länder kontakta det närmaste auktoriserade serviceombudet direkt. Om det finns ett serviceombud hittar du adressen på den här webbplatsen.

   

  För bästa möjliga hjälp när du kontaktar Philips eller dess servicepartner bör du ha följande nära till hands:

   

  • Produkttyp- eller modellnummer (ibland även kallat modell-ID).

  • Inköpsbeviset (t.ex. originalfaktura eller kassakvitto) som anger inköpsdatum, återförsäljarnamn och modellnummer för produkten.

  • Produktens serienummer eller produktionsdatumkod som anges på produkten.

   

  Modellnumret, serienumret eller produktionsdatumkoden (om sådan finns tillgänglig) finns i batterifacket eller på baksidan eller undersidan av produkten.

  Garantiperiod

  Garantiperioden i Sverige för de produktkategorier som nämns i rubriken i det här dokumentet är 36 månader, med följande undantag:

  Undantag

  Garantiperiod

  Hushålls produkter

  24 månader

  Digitala TV-mottagare 

  24 månader

  Faxar och projektorer 

  24 månader

  Diktafoner 

  24 månader

  Billampor (är produkter som slits ut, så den lagstadgade garantiperioden gäller inte.)

  Vi erbjuder dock fortfarande en garantiperiod enligt följande:

  • LED upgrades 

  Garantin är 2 år eller 60 000 km, beroende på vilket som inträffar först.

  • Xenon-lampa 

  Garantin är 2 år eller 60 000 km, beroende på vilket som inträffar först.

  • Vanliga halogen-, Hiper- och signallampor

  Garantin är 1 år eller 30 000 km, beroende på vilket som inträffar först

  • Halogen-lampor med höga prestanda (X-treme Vision, X-treme Vision Plus, Racing Vision, White Vision, Color Vision, Vision Plus)

  Garantin är 3 månader eller 10 000 km, beroende på vilket som inträffar först

  • Fordonsbelysningsprodukter

  Förutom standardgarantin som gäller för de flesta av våra fordonsprodukter erbjuder vi dig en förlängd garanti på våra utvalda produkter. Registrera ditt köp för att utnyttja de här förlängda garantierna: Philips.com/auto-warranty

  LCD-skärm C-, E-, V-, T- och G-serien (För V-serien gäller den produkter som köpts före 1 december 2019)

  24 månader

  Vår webbplats visas bäst i senaste versionen av Microsoft Edge, Google Chrome eller Firefox.